12 Düzenli veri

12.1 Giriş

“Mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendince bir mutsuzluğu vardır.” –– Leo Tolstoy

“Düzenli veri grupları birbirlerine benzerler ancak her düzensiz veri grubunun kendince bir düzensizliği vardır.” –– Hadley Wickham

Bu bölümde, R verilerinizi düzenli veri (tidy data) adı verilen yöntem ile nasıl tutarlı bir şekilde düzenleyebileceğinizi öğreneceksiniz. Verileri bu biçime getirmek biraz ön çalışma gerektiriyor ancak bu çalışma uzun vadede karşılığını verecektir. Düzenli veriniz ve tidyverse’deki paketler ile sizlere sunulmuş araçlar elinizin altında olduğunda, verilerinizi bir gösterimden diğer bir gösterime dönüştürmek için daha az zaman harcayacaksınız ve analitik sorgulamalarınız için daha fazla zamanınız olacak.

Bu bölüm, veri düzenlemeye ve tidyr paketi ile birlikte gelen araçlara ilişkin pratik bir giriş niteliğindedir. Eğer altında yatan teori ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, Journal of Statistical Software’de yayımlanmış Düzenli Veri (Tidy Data) adlı makaleyi sevebilirsiniz. http://www.jstatsoft.org/v59/i10/paper.

12.1.1 Ön koşullar

Bu bölümde dağınık veri gruplarınızı düzenlemenize yardımcı olmak için birçok aracın bulunduğu, tidyverse’in temel öğelerinden biri olan tidyr paketine yoğunlaşacağız.

library(tidyverse)

12.2 Düzenli veri

Aynı veri birden fazla yöntem ile ifade edilebilir. Aşağıdaki 4 örnekte de görülebileceği gibi her bir veri grubu ülke (country), yıl (year), nüfus (population) ve vakalar (cases) olmak üzere 4 değişkeni gösteriyor ancak değerler her birinde farklı şekilde oluşturulmuş.

table1
#> # A tibble: 6 × 4
#>  country   year cases population
#>  <chr>    <int> <int>   <int>
#> 1 Afghanistan 1999  745  19987071
#> 2 Afghanistan 2000  2666  20595360
#> 3 Brazil    1999 37737 172006362
#> 4 Brazil    2000 80488 174504898
#> 5 China    1999 212258 1272915272
#> 6 China    2000 213766 1280428583
table2
#> # A tibble: 12 × 4
#>  country   year type      count
#>  <chr>    <int> <chr>     <int>
#> 1 Afghanistan 1999 cases      745
#> 2 Afghanistan 1999 population 19987071
#> 3 Afghanistan 2000 cases      2666
#> 4 Afghanistan 2000 population 20595360
#> 5 Brazil    1999 cases     37737
#> 6 Brazil    1999 population 172006362
#> # … with 6 more rows
table3
#> # A tibble: 6 × 3
#>  country   year rate       
#> * <chr>    <int> <chr>      
#> 1 Afghanistan 1999 745/19987071   
#> 2 Afghanistan 2000 2666/20595360  
#> 3 Brazil    1999 37737/172006362 
#> 4 Brazil    2000 80488/174504898 
#> 5 China    1999 212258/1272915272
#> 6 China    2000 213766/1280428583

# İki tibble boyunca dağıtılmış
table4a # cases
#> # A tibble: 3 × 3
#>  country   `1999` `2000`
#> * <chr>    <int> <int>
#> 1 Afghanistan  745  2666
#> 2 Brazil    37737 80488
#> 3 China    212258 213766
table4b # population
#> # A tibble: 3 × 3
#>  country     `1999`   `2000`
#> * <chr>      <int>   <int>
#> 1 Afghanistan  19987071  20595360
#> 2 Brazil    172006362 174504898
#> 3 China    1272915272 1280428583

Aynı verinin sadece farklı şekildeki gösterimleri olsalar da kullanımları aynı derecede kolay değildir. Tek bir veri grubu yani düzenli veri ile tidyverse içinde çalışmak çok daha kolay olacaktır.

Bir veri grubunu düzenli hale getirmenin birbiri ile bağlantılı üç kuralı vardır:

 1. Her bir değişkenin kendine ait sütunu olmalı
 2. Her bir gözlemin kendine ait bir satırı olmalı
 3. Her bir değerin kendine ait bir hücresi olmalı

Bu kuralların gösterimi Figür 12.1 gibidir.

Değişkenler sütunlarda, gözlemler satırlarda ve her bir değer kendi hücresinde. Bu üç kural uygulandığında bir veri grubu düzenli olacaktır.

Figure 12.1: Değişkenler sütunlarda, gözlemler satırlarda ve her bir değer kendi hücresinde. Bu üç kural uygulandığında bir veri grubu düzenli olacaktır.

Bu üç kuraldan sadece ikisini yerine getirmek olanaksız olduğundan bu kurallar birbiri ile karşılıklı bir ilişki içindedirler. Bu ilişki daha da kolay ve pratik olan uygulamalara yol açar.

 1. Her bir veri grubunu bir tibble’a yerleştir.
 2. Her bir değişkeni bir sütuna yerleştir.

Bu örnekte sadece tablo1 düzenlidir çünkü her bir değişkenin kendine ait bir sütununun bulunduğu tek gösterimdir.

Neden verilerinizin düzenli olduğundan emin olmalısınız? İki ana faydası olacaktır:

 1. Verileri saklarken tek bir tutarlı yol seçmenin genel bir faydası olacaktır. Tutarlı bir veri yapısının temelinde bir istikrar olacağından bu şekildeki veriler ile çalışan araçları öğrenmek daha kolay olacaktır.

 2. Değişkenleri sütunlara yerleştirmenin bir avantajı da R’ın vektörel doğasının parlamasını sağlamasıdır. mutate ve summary fonksiyonlarında öğrendiğiniz gibi birçok dahili R fonksiyonu değerlerin vektörleri ile çalışır. Bu da düzenli verilerin dönüştürülmesini özellikle doğal hissettirir.

dplyr, ggplot2 ve tidyverse’deki tüm diğer paketler düzenli veri ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. İşte tablo1 ile nasıl çalışabileceğinizi gösteren bir kaç ufak örnek.

# Compute rate per 10,000
table1 %>% 
 mutate(rate = cases / population * 10000)
#> # A tibble: 6 × 5
#>  country   year cases population rate
#>  <chr>    <int> <int>   <int> <dbl>
#> 1 Afghanistan 1999  745  19987071 0.373
#> 2 Afghanistan 2000  2666  20595360 1.29 
#> 3 Brazil    1999 37737 172006362 2.19 
#> 4 Brazil    2000 80488 174504898 4.61 
#> 5 China    1999 212258 1272915272 1.67 
#> 6 China    2000 213766 1280428583 1.67

# Compute cases per year
table1 %>% 
 count(year, wt = cases)
#> # A tibble: 2 × 2
#>  year   n
#>  <int> <int>
#> 1 1999 250740
#> 2 2000 296920

# Visualise changes over time
library(ggplot2)
ggplot(table1, aes(year, cases)) + 
 geom_line(aes(group = country), colour = "grey50") + 
 geom_point(aes(colour = country))

12.2.1 Alıştırmalar

 1. Kesir kullanarak değişkenlerin ve gözlemlerin her bir örnek tabloda nasıl organize edildiğini tarif ediniz.

 2. tablo2, tablo4a ve tablo4b için oranı (rate) hesaplayınız. 4 işlem gerçekleştirmeniz gerekecektir:

  1. TB vakalarının sayısını her bir ülke ve yıl için çekiniz.
  2. Buna karşılık gelen nüfusu her bir ülke ve yıl için çekiniz.
  3. Vakaları nüfusa bölüp 10000 ile çarpınız.
  4. Uygun bir yerde bu hesaplamayı depolayınız.

  Üzerinde çalışması en kolay gösterim hangisi? En zoru hangisi? Neden?

 3. Tablo1 yerine tablo2’yi kullanarak vaka sayısının zaman içindeki değişimini gösteren grafiği tekrar çiziniz. Yapmanız gereken ilk şey nedir?

12.3 Yayma ve toparlama

Düzenli verinin prensipleri o kadar aşikar ki acaba düzenli olmayan bir veri grubu ile karşılaşacak mıyım diye düşünebilirsiniz. Ancak maalesef karşılaşacağınız birçok veri düzensiz olacaktır. Bunun iki temel nedeni:

 1. Birçok kişi düzenli verinin prensiplerine aşina olmamakla birlikte, uzun bir süre veriler üstünde çalışmadığınız takdirde düzenli veriyi çıkarsamak sizin için zor olacaktır.

 2. Veriler genellikle analizdense başka bir kullanımı kolaylaştırmak için, mesela veri girişinin en kolay şekilde gerçekleştirilebilmesi için düzenlenmiştir.

Bu demek oluyor ki birçok analiz için biraz düzenleme yapmanız gerekecektir. İlk aşama her zaman değişkenlerin ve gözlemlerin neler olduğunu anlamaktır. Bazen bu kolay olsa da, kimi zaman veriyi en başta oluşturan kişilere danışmanız gerekir.

İkinci aşama ise yaygın iki sorundan birini çözmek olacaktır:

 1. Bir değişken birden fazla sütuna yayılmış olabilir.

 2. Bir gözlem birden fazla satıra dağılmış olabilir.

Genellikle bir veri grubunda bu sorunlardan sadece biri olur. Eğer her iki sorundan da muzdarip ise gerçekten şanssızsınız demektir! Bu sorunları çözmek için tidyr’daki en önemli fonksiyonlardan gather() ve spread() fonskiyonlarına ihtiyacınız olacak.

12.3.1 Toparlama

Bir veri grubunda bazı sütun adlarının değişken isimleri yerine değişkenin değerleri olması yaygın bir problemdir. Tablo4a’yı ele alalım: 1999 ve 2000 sütun adları yıl (year) değişkeninin değerlerini temsilen kullanılmıştır ve her bir satır bir yerine iki gözlemi belirtmektedir.

table4a
#> # A tibble: 3 × 3
#>  country   `1999` `2000`
#> * <chr>    <int> <int>
#> 1 Afghanistan  745  2666
#> 2 Brazil    37737 80488
#> 3 China    212258 213766

Böyle bir veri grubunu düzenlemek için bu sütunları yeni bir çift değişken altında toparlamalıyız. Bu işlemi açıklamak için üç parametreye ihtiyacımız var:

 • Değişkenleri göstermek yerine değerleri gösteren sütunlar. Bu örnekte 1999 ve 2000 sütunlarıdır.

 • Sütun adlarını ortaya çıkaran değişkenin ismi. Ben buna anahtar diyorum ve bu örnekte yıl değişkenidir.

 • Değerleri birçok hücreye dağılmış olan değişkenin ismi. Ben buna değer diyorum ve bu örnekte vakaların sayısıdır.

Bu parametreler ile gather() fonksiyonunu çağırabiliriz.

table4a %>% 
 gather(`1999`, `2000`, key = "year", value = "cases")
#> # A tibble: 6 × 3
#>  country   year  cases
#>  <chr>    <chr> <int>
#> 1 Afghanistan 1999   745
#> 2 Brazil   1999  37737
#> 3 China    1999 212258
#> 4 Afghanistan 2000  2666
#> 5 Brazil   2000  80488
#> 6 China    2000 213766

Bir araya getireceğimiz sütunları belirtmek için dplyr::select() stilinde gösterim yapacağız. Burada sadece iki kolon olduğundan onları ayrı ayrı listeleyeceğiz. “1999” ve “2000” sözdizimsel adlar olmadığından (çünkü bir harf ile başlamıyorlar) üst tırnak içine almamız gerektiğini not edelim. Sütunları seçmenin diğer yolları hakkında hafızanızı tazelemek için select bölümüne gidiniz.

`Tablo4`’u düzenli bir biçime toparlamak.

Figure 12.2: Tablo4’u düzenli bir biçime toparlamak.

Sonuç olarak toparladığımız sütunlar düşerken anahtar ve değer olan yeni sütunlar elde ediyoruz. Ancak orjinal değişkenler arasındaki ilişki korunmuş oluyor. Bunun gösterimi Figür 12.2’de görülebilir. Tablo4b’yi düzenlemek için de benzer bir şekilde gather() fonksiyonunu kullanabiliriz.

Tek fark değişkenlerin hücrelerdeki değerleri olacaktır:

table4b %>% 
 gather(`1999`, `2000`, key = "year", value = "population")
#> # A tibble: 6 × 3
#>  country   year population
#>  <chr>    <chr>   <int>
#> 1 Afghanistan 1999  19987071
#> 2 Brazil   1999  172006362
#> 3 China    1999 1272915272
#> 4 Afghanistan 2000  20595360
#> 5 Brazil   2000  174504898
#> 6 China    2000 1280428583

Tablo4a ve tablo4b’nin düzenli hallerini tek bir tibble’da birleştirmek için ilişkisel veri bölümünde öğreneceğiniz üzere dplyr::left_join() kullanmamız gerekir.

tidy4a <- table4a %>% 
 gather(`1999`, `2000`, key = "year", value = "cases")
tidy4b <- table4b %>% 
 gather(`1999`, `2000`, key = "year", value = "population")
left_join(tidy4a, tidy4b)
#> Joining, by = c("country", "year")
#> # A tibble: 6 × 4
#>  country   year  cases population
#>  <chr>    <chr> <int>   <int>
#> 1 Afghanistan 1999   745  19987071
#> 2 Brazil   1999  37737 172006362
#> 3 China    1999 212258 1272915272
#> 4 Afghanistan 2000  2666  20595360
#> 5 Brazil   2000  80488 174504898
#> 6 China    2000 213766 1280428583

12.3.2 Yayma

Yayma toparlamanın tam tersidir. Bir gözlem birden fazla satıra dağılmış ise kullanılır. Tablo2’yi örnek alalım: her bir yıl için bir ülkeye ait gözlemler iki satıra dağılmış durumdalar.

table2
#> # A tibble: 12 × 4
#>  country   year type      count
#>  <chr>    <int> <chr>     <int>
#> 1 Afghanistan 1999 cases      745
#> 2 Afghanistan 1999 population 19987071
#> 3 Afghanistan 2000 cases      2666
#> 4 Afghanistan 2000 population 20595360
#> 5 Brazil    1999 cases     37737
#> 6 Brazil    1999 population 172006362
#> # … with 6 more rows

Bunu düzenlemek için öncelikle gösterimi gather()’da yaptığımıza benzer bir şekilde analiz etmeliyiz. Ancak bu sefer sadece iki parametreye ihtiyacımız var:

 • Anahtar (key) sütunu, yani değişkenlerin isimlerinin bulunduğu sütun. Bu örnekte type.

 • Değer (value) sütunu, yani birden fazla değişkenin değerlerinin bulunduğu sütun. Bu örnekte count.

Bunu anladığımızda Figür 12.3’de gösterimini bulabileceğiniz ve aşağıda programlanabilir bir şekilde gösterilmiş olan spread() fonksiyonunu kullanabiliriz.

table2 %>%
  spread(key = type, value = count)
#> # A tibble: 6 × 4
#>  country   year cases population
#>  <chr>    <int> <int>   <int>
#> 1 Afghanistan 1999  745  19987071
#> 2 Afghanistan 2000  2666  20595360
#> 3 Brazil    1999 37737 172006362
#> 4 Brazil    2000 80488 174504898
#> 5 China    1999 212258 1272915272
#> 6 China    2000 213766 1280428583
`Tablo2`’yi yaymak onu düzenli hale getirir

Figure 12.3: Tablo2’yi yaymak onu düzenli hale getirir

Ortak anahtar ve değer parametrelerinden de tahmin edilebileceği üzere spread() ve gather() birbirini tamamlayıcı niteliktedirler. gather() geniş tabloları daraltıp uzatırken, spread() uzun tabloları kısaltıp genişletir.

12.3.3 Alıştırmalar

 1. Neden gather() ve spread() mükemmel bir simetriye sahip değildirler? Aşağıdaki örneği dikkatlice inceleyiniz:

  stocks <- tibble(
   year  = c(2015, 2015, 2016, 2016),
   half = c(  1,  2,   1,  2),
   return = c(1.88, 0.59, 0.92, 0.17)
  )
  stocks %>% 
   spread(year, return) %>% 
   gather("year", "return", `2015`:`2016`)

  (İpucu: değişkenlerin türlerine dikkat ediniz ve sütun isimlerini düşününüz.)

  Hem spread() hem de gather()’in convert parametreleri vardır. Bu ne işe yarar?

 2. Bu kod neden sonuç vermiyor?

  table4a %>% 
   gather(1999, 2000, key = "year", value = "cases")
  #> Error in `loc_validate()`:
  #> ! Can't subset columns past the end.
  #> ℹ Locations 1999 and 2000 don't exist.
  #> ℹ There are only 3 columns.
 3. Bu tibble’ı yayma işlemi neden başarısızlıkla sonuçlanıyor? Bu problemi düzeltmek için nasıl bir sütun eklemelisiniz?

```r
people <- tribble(
 ~name,       ~key,  ~value,
 #-----------------|--------|------
 "Phillip Woods",  "age",    45,
 "Phillip Woods",  "height",  186,
 "Phillip Woods",  "age",    50,
 "Jessica Cordero", "age",    37,
 "Jessica Cordero", "height",  156
)
```
 1. Aşağıdaki basit tibble’ı düzenleyiniz. Verileri yaymaya veya toparlamaya ihtiyaç var mı? Değişkenler nelerdir?

  preg <- tribble(
   ~pregnant, ~male, ~female,
   "yes",   NA,  10,
   "no",   20,  12
  )

12.4 Ayırma ve birleştirme

Şu ana kadar tablo2 ve tablo4’ü nasıl düzenleyebileceğinizi öğrendiniz ancak tablo3’ü öğrenmediniz. Tablo3’ün farklı bir sorunu var: elimizde iki değişkeni (cases ve population) içeren bir sütun (rate) var. Bu sorunu çözmek için separate() fonksiyonuna ihtiyacımız olacak. Ayrıca tek bir değişken birden fazla sütuna dağılmış ise kullanacağınız separate() fonksiyonunun tamamlayıcısı olan unite() fonksiyonunu da öğreneceksiniz.

12.4.1 Ayırma

separate() nerede bir ayırıcı karakter kullanılmış ise oradan ayırmak koşulu ile tek bir sütunu birden fazla sütuna böler. Tablo3’ü ele alalım:

table3
#> # A tibble: 6 × 3
#>  country   year rate       
#> * <chr>    <int> <chr>      
#> 1 Afghanistan 1999 745/19987071   
#> 2 Afghanistan 2000 2666/20595360  
#> 3 Brazil    1999 37737/172006362 
#> 4 Brazil    2000 80488/174504898 
#> 5 China    1999 212258/1272915272
#> 6 China    2000 213766/1280428583

Oran (rate) sütunu hem vaka (cases) hem de nüfus (population) değişkenlerini içeriyor ve onu iki farklı değişkene ayırmamız gerekiyor. Figür 12.4 ve aşağıdaki kodda gösterildiği üzere separate() fonksiyonu ayrılması istenen sütunun ismini ve ayrılacağında alacağı sütun isimlerini içerir.

table3 %>% 
 separate(rate, into = c("cases", "population"))
#> # A tibble: 6 × 4
#>  country   year cases population
#>  <chr>    <int> <chr> <chr>   
#> 1 Afghanistan 1999 745  19987071 
#> 2 Afghanistan 2000 2666  20595360 
#> 3 Brazil    1999 37737 172006362 
#> 4 Brazil    2000 80488 174504898 
#> 5 China    1999 212258 1272915272
#> 6 China    2000 213766 1280428583
`Tablo3`’ü ayırmak onu düzenli hale getirir.

Figure 12.4: Tablo3’ü ayırmak onu düzenli hale getirir.

Aksi belirtilmediği takdirde separate() alfanumerik bir karakter (rakam veya harf harici bir karakter) ile karşılaştığında değerleri ayırır. Örneğin yukarıdaki kodda separate() oran (rate) sütünündaki değerleri taksim işaretinin olduğu yerden ayıracaktır. Eğer sütunu ayırmak istediğiniz belirli bir karakter varsa bu karakteri sep parametresinde onaylayabilirsiniz. Mesela yukarıdaki kod aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir:

table3 %>% 
 separate(rate, into = c("cases", "population"), sep = "/")

(sep daha sonra dizgeler bölümünde öğreneceğiniz kurallı bir ifadedir.)

Sütunların türüne dikkatlice bakıltığınızda vakalar’ın (cases) ve populasyon’un (population) karakter cinsinden olduklarını fark edeceksiniz. separate() fonksiyonunun olağan davranışı sütunun türünü değiştirmemesidir. Ancak bu örnekte sütunların içerikleri rakam olduklarından bu davranış pek işimize yaramaz. separate() fonksiyonundan convert = TRUE’yu kullanarak türleri çevirmesini isteyebiliriz:

table3 %>% 
 separate(rate, into = c("cases", "population"), convert = TRUE)
#> # A tibble: 6 × 4
#>  country   year cases population
#>  <chr>    <int> <int>   <int>
#> 1 Afghanistan 1999  745  19987071
#> 2 Afghanistan 2000  2666  20595360
#> 3 Brazil    1999 37737 172006362
#> 4 Brazil    2000 80488 174504898
#> 5 China    1999 212258 1272915272
#> 6 China    2000 213766 1280428583

Ayrıca sep parametresine tam sayı vektörü de atayabilirsiniz. separate() bu tamsayı ile hangi pozisyondan bölmesi gerektiğini çıkaracaktır. 1’den başlayan pozitif değerler dizinin en solundan, -1’den başlayan negatif değerler ise dizinin en sağından başlayacaktır. Dizileri ayırmak için tam sayı kullanıldığında sep’in uzunluğu into’nun içindeki isimlerin sayısından bir eksik olmalıdır.

Bu ayarlamayı her bir yılın (year) son iki hanesini ayırmak için kullanabilirsiniz. Veriyi daha düzensiz bir hale getirmekle birlikte, az sonra sizin de göreceğiniz gibi bazı durumlarda işe yarayabilir.

table3 %>% 
 separate(year, into = c("century", "year"), sep = 2)
#> # A tibble: 6 × 4
#>  country   century year rate       
#>  <chr>    <chr>  <chr> <chr>      
#> 1 Afghanistan 19   99  745/19987071   
#> 2 Afghanistan 20   00  2666/20595360  
#> 3 Brazil   19   99  37737/172006362 
#> 4 Brazil   20   00  80488/174504898 
#> 5 China    19   99  212258/1272915272
#> 6 China    20   00  213766/1280428583

12.4.2 Birleştirme

unite(), separate() fonksiyonunun tersidir: birden fazla sütunu tek bir sütunda toplar. separate()’den daha az ihtiyacınız olacaktır ancak aklınızın bir köşesinde bulunması işinize yarayacaktır.

`Tablo5`’i birleştirmek onu düzenli hale getirir

Figure 12.5: Tablo5’i birleştirmek onu düzenli hale getirir

Bir önceki örnekte oluşturduğumuz asır (century) ve yıl (year) sütunlarını tekrar birleştirmek için unite() fonksiyonunu kullanabiliriz. O verileri tidyr::table5’de kaydedilmiş olarak bulabilirsiniz. unite() bir veri çerçevesini, yaratılacak yeni değişkenin ismini ve birleştirilecek sütunları dplyr::select() biçiminde tanımlandığı gibi alır:

table5 %>% 
 unite(new, century, year)
#> # A tibble: 6 × 3
#>  country   new  rate       
#>  <chr>    <chr> <chr>      
#> 1 Afghanistan 19_99 745/19987071   
#> 2 Afghanistan 20_00 2666/20595360  
#> 3 Brazil   19_99 37737/172006362 
#> 4 Brazil   20_00 80488/174504898 
#> 5 China    19_99 212258/1272915272
#> 6 China    20_00 213766/1280428583

Bu durumda sep parametresini de kullanmalıyız. Aksi belirtilmediği takdirde ayrı sütunlardan gelen değerlerin arasına bir alt çizgi (_) koyulacaktır. Burada herhangi bir ayraç istemediğimiz için ““ kullanıyoruz:

table5 %>% 
 unite(new, century, year, sep = "")
#> # A tibble: 6 × 3
#>  country   new  rate       
#>  <chr>    <chr> <chr>      
#> 1 Afghanistan 1999 745/19987071   
#> 2 Afghanistan 2000 2666/20595360  
#> 3 Brazil   1999 37737/172006362 
#> 4 Brazil   2000 80488/174504898 
#> 5 China    1999 212258/1272915272
#> 6 China    2000 213766/1280428583

12.4.3 Alıştırmalar

 1. extra ve fill parametreleri separate() fonksiyonunda ne işe yararlar? Aşağıdaki iki veri grubu ile farklı seçenekleri deneyiniz.

  tibble(x = c("a,b,c", "d,e,f,g", "h,i,j")) %>% 
   separate(x, c("one", "two", "three"))
  
  tibble(x = c("a,b,c", "d,e", "f,g,i")) %>% 
   separate(x, c("one", "two", "three"))
 2. Hem unite() hem de separate()’in remove parametresi vardır. Ne işe yarar? Neden ona FALSE koyarsınız?

 3. separate() ve extract() fonksiyonlarını kıyaslayıp karşılaştırınız. Neden ayırmanın 3 farklı çeşidi (pozisyona göre ayırmak, ayraca göre ayırmak ve gruplara ayırmak) varken birleştirmenin tek bir çeşidi vardır?

12.5 Eksik değerler

Bir veri grubunun gösterimini değiştirmek eksik değerler ile ilgili ince bir tarafı ortaya çıkarır. Şaşırtıcı bir şekilde, bir değer iki olası şekilde eksik olabilir.

 • Belirgin, yani NA işaretli.
 • Gizli, yani veride bulunmayarak.

Bu fikri basit bir veri grubu ile örneklendirelim:

stocks <- tibble(
 year  = c(2015, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016),
 qtr  = c(  1,  2,  3,  4,  2,  3,  4),
 return = c(1.88, 0.59, 0.35,  NA, 0.92, 0.17, 2.66)
)

Bu veri grubunda eksik olan iki değer vardır:

 • 2015’in dördüncü çeyreğinin hasılatı (return) belirgin bir şekilde eksiktir çünkü o değerin olması gereken hücre NA ibaresini içermektedir.

 • 2016’nın ilk çeyreğinin hasılatı gizli bir seilde eksiktir çünkü bu veri gurubunda böyle bir veriye rastlanmamaktadır.

Bir Zen deyişi ile aradaki farkı anlamaya çalışalım: eksikliği belirgin olan bir değerin yokluğu mevcuttur, gizli bir eksik değerin ise varlığı yoktur.

Bir veri grubunun gösterim şekli gizli eksik bir değeri belirgin yapabilir. Mesela sütunlara yılları koyarak gizli eksik değeri belirgin hale getirebiliriz:

stocks %>% 
 spread(year, return)
#> # A tibble: 4 × 3
#>   qtr `2015` `2016`
#>  <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1   1  1.88 NA  
#> 2   2  0.59  0.92
#> 3   3  0.35  0.17
#> 4   4 NA   2.66

Verinin farklı gösterimlerinde belirgin şekilde eksik olan değerler önemli değil iseler gather() fonksiyonunana.rm = TRUE koyarak belirgin eksik değerleri gizleyebilirsiniz.

stocks %>% 
 spread(year, return) %>% 
 gather(year, return, `2015`:`2016`, na.rm = TRUE)
#> # A tibble: 6 × 3
#>   qtr year return
#>  <dbl> <chr> <dbl>
#> 1   1 2015  1.88
#> 2   2 2015  0.59
#> 3   3 2015  0.35
#> 4   2 2016  0.92
#> 5   3 2016  0.17
#> 6   4 2016  2.66

Düzenli veride eksik değerleri belirgin hale getirmeye yarayan bir başka önemli araç ise complete() fonksiyonudur:

stocks %>% 
 complete(year, qtr)
#> # A tibble: 8 × 3
#>  year  qtr return
#>  <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 2015   1  1.88
#> 2 2015   2  0.59
#> 3 2015   3  0.35
#> 4 2015   4 NA  
#> 5 2016   1 NA  
#> 6 2016   2  0.92
#> # … with 2 more rows

complete() sütunları alır ve benzersiz tüm kombinasyonları bulur ve gerekli gördüğü yerleri belirgin NA ile doldurarak orjinal veri grubunun tüm değerleri içermesini garantiler.

Eksik değerler ile çalışırken bilmeniz gereken önemli başka bir araç daha vardır. Bazen bir veri kaynağının başlıca amacı veri girişi ise eksik değerler bir önceki değerin devrettiğinin göstergesidir:

treatment <- tribble(
 ~ person,      ~ treatment, ~response,
 "Derrick Whitmore", 1,      7,
 NA,         2,      10,
 NA,         3,      9,
 "Katherine Burke", 1,      4
)

fill() ile eksik değerleri doldurabilirsiniz. Bir sütundaki eksik değerlerin yerine eksik olmayan en son değeri yerleştirir (buna son gözlemin devretmesi de denir).

treatment %>% 
 fill(person)
#> # A tibble: 4 × 3
#>  person      treatment response
#>  <chr>        <dbl>  <dbl>
#> 1 Derrick Whitmore     1    7
#> 2 Derrick Whitmore     2    10
#> 3 Derrick Whitmore     3    9
#> 4 Katherine Burke     1    4

12.5.1 Alıştırmalar

 1. fill parametresini spread() ve complete() ile kıyaslayıp karşılaştırınız.

 2. fill() fonksiyonundaki direction argümanı ne yapıyor?

12.6 Vaka analizi

Bölümü bitirirken öğrendiğiniz her şeyi toparlayıp gerçekçi bir veri düzenleme sorununu ele alalım. tidyr::who veri grubu yıla (year), ülkeye (country), yaşa (age), cinsiyete (gender) ve teşhis metoduna (diagnosis) göre ayrılmış tüberküloz (TB) vakalarını (cases) içermektedir. Veri 2014 Dünya Sağlık Örgütü Küresel Tüberküloz Raporu’ndan (2014 World Health Organization Global Tuberculosis Report) alınmıştır. Veriye http://www.who.int/tb/country/data/download/en/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Bir epidemiolojik bilgi zenginliği olmasına rağmen bu verinin üzerinde çalışmak sağlanmış olduğu şekliyle zor olacaktır:

who
#> # A tibble: 7,240 × 60
#>  country  iso2 iso3  year new_sp_m014 new_sp_m1524 new_sp_m2534 new_sp_m3544
#>  <chr>   <chr> <chr> <int>    <int>    <int>    <int>    <int>
#> 1 Afghanis… AF  AFG  1980     NA      NA      NA      NA
#> 2 Afghanis… AF  AFG  1981     NA      NA      NA      NA
#> 3 Afghanis… AF  AFG  1982     NA      NA      NA      NA
#> 4 Afghanis… AF  AFG  1983     NA      NA      NA      NA
#> 5 Afghanis… AF  AFG  1984     NA      NA      NA      NA
#> 6 Afghanis… AF  AFG  1985     NA      NA      NA      NA
#> # … with 7,234 more rows, and 52 more variables: new_sp_m4554 <int>,
#> #  new_sp_m5564 <int>, new_sp_m65 <int>, new_sp_f014 <int>,
#> #  new_sp_f1524 <int>, new_sp_f2534 <int>, new_sp_f3544 <int>,
#> #  new_sp_f4554 <int>, new_sp_f5564 <int>, new_sp_f65 <int>,
#> #  new_sn_m014 <int>, new_sn_m1524 <int>, new_sn_m2534 <int>,
#> #  new_sn_m3544 <int>, new_sn_m4554 <int>, new_sn_m5564 <int>,
#> #  new_sn_m65 <int>, new_sn_f014 <int>, new_sn_f1524 <int>, …

Bu veri grubu gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek tipik bir örnektir. Lüzumsuz sütunlar, garip değişken kodları ve birçok eksik değer içerir. Uzun lafın kısası who darmadağındır ve düzenlemek için birden fazla adıma ihtiyacımız olacak. dplyr gibi tidyr da her bir fonksiyonun bir tek şeyi iyi yapması üzerine tasarlanmıştır. Bu da demektir ki gerçek hayatta karşılaştığınız durumlarda genellikle birden fazla eylemi bir veri hattında dizmelisiniz.

Çoğu zaman en iyi başlangıç noktası değişken olmayan sütunları bir araya getirmektir. Bakalım elimizde neler var:

 • Görünen o ki country , iso2 ve iso3 ülkeyi belirten gereksiz yere kullanılmış üç farklı değişken.

 • Açıkça görülüyor ki year da bir değişken.

 • Şu an için diğer sütunların neler olduğunu bilemiyoruz ancak değişken adlarının yapılarına bakıldığında (new_sp_m014 , new_ep_m014 , new_ep_f014) bunların büyük ihtimalle değişken değil, değer oldukları düşünülebilir.

new_sp_m014 başlayarak newrel_f65’e kadar tüm sütunları toplamamız gerekiyor. Bu değerlerin neyi temsil ettiklerini daha bilmiyoruz, o nedenle onlara key gibi genel bir ad verelim. Vakaların sayısını gösteren hücreleri bildiğimiz için cases değişkenini kullanalım. Güncel gösterimde eksik olan bir çok değer olduğundan şimdilik na.rm kullanalım ki mevcut değerlere odaklanabilelim.

who1 <- who %>% 
 gather(new_sp_m014:newrel_f65, key = "key", value = "cases", na.rm = TRUE)
who1
#> # A tibble: 76,046 × 6
#>  country   iso2 iso3  year key     cases
#>  <chr>    <chr> <chr> <int> <chr>    <int>
#> 1 Afghanistan AF  AFG  1997 new_sp_m014   0
#> 2 Afghanistan AF  AFG  1998 new_sp_m014  30
#> 3 Afghanistan AF  AFG  1999 new_sp_m014   8
#> 4 Afghanistan AF  AFG  2000 new_sp_m014  52
#> 5 Afghanistan AF  AFG  2001 new_sp_m014  129
#> 6 Afghanistan AF  AFG  2002 new_sp_m014  90
#> # … with 76,040 more rows

Yeni yarattığımız key sütunundaki değerleri sayarak bu değerlerin yapılarına ilişkin bazı ipuçları elde edebiliriz:

who1 %>% 
 count(key)
#> # A tibble: 56 × 2
#>  key       n
#>  <chr>    <int>
#> 1 new_ep_f014  1032
#> 2 new_ep_f1524 1021
#> 3 new_ep_f2534 1021
#> 4 new_ep_f3544 1021
#> 5 new_ep_f4554 1017
#> 6 new_ep_f5564 1017
#> # … with 50 more rows

Kuşkusuz ki biraz kafa yorarak ve deneme yanılma ile bunu kendiniz de çözümleyebilirdiniz ama neyse ki veri sözlüğü elimizde ve bize şunları söylüyor:

 1. Her sütunun ilk üç harfi o sütunda yeni bir TB vakası mı yoksa eski bir TB vakası mı olduğunu belirtir. Bu veri grubunda her sütun yeni vakaları içeriyor.

 2. Sonraki iki harf TB’un cinsini tanımlar:

  • rel nükseden vakaları temsilen
  • ep akciğer dışı tüberküloz vakalarını temsilen
  • sn akciğer simiri ile teşhis edilemeyen akciğer tüberkülozu vakalarını temsilen (smear negative)
  • sp akciğer simiri ile teşhis edilebilen akciğer tüberkülozu vakalarını temsilen (smear positive)
 3. Altıncı harf TB hastalarının cinsiyetini belirtir. Veri grubu, vakaları erkekler (m) ve kadınlar (f) olarak gruplamıştır.

 4. Kalan rakamlar yaş gruplarını belirtirler. Veri grubu, vakaları 7 farklı yaş grubuna ayırmıştır:

* 014 = 0 – 14 yaşları arasında
* 1524 = 15 – 24 yaşları arasında
* 2534 = 25 – 34 yaşları arasında
* 3544 = 35 – 44 yaşları arasında
* 4554 = 45 – 54 yaşları arasında
* 5564 = 55 – 64 yaşları arasında
* 65 = 65 ve üstü

Sütun isimlerinde ufak bir düzeltme yapmamız gerekiyor: ne yazık ki isimler biraz tutarsız çünkü elimizde new_rel yerine newrel var (bunu fark etmek biraz zor ama düzeltmezseniz takip eden aşamalarda hata uyarısı alırız). str_replace() komutunu “Dizgeler” bölümünde öğreneceksiniz ancak temel fikir oldukça basit: “newrel” karakterini “new_rel” ile değiştir. Böylece tüm değişkenlerin isimleri tutarlı olacaktır.

who2 <- who1 %>% 
 mutate(key = stringr::str_replace(key, "newrel", "new_rel"))
who2
#> # A tibble: 76,046 × 6
#>  country   iso2 iso3  year key     cases
#>  <chr>    <chr> <chr> <int> <chr>    <int>
#> 1 Afghanistan AF  AFG  1997 new_sp_m014   0
#> 2 Afghanistan AF  AFG  1998 new_sp_m014  30
#> 3 Afghanistan AF  AFG  1999 new_sp_m014   8
#> 4 Afghanistan AF  AFG  2000 new_sp_m014  52
#> 5 Afghanistan AF  AFG  2001 new_sp_m014  129
#> 6 Afghanistan AF  AFG  2002 new_sp_m014  90
#> # … with 76,040 more rows

separate() komutunu kullanarak iki aşamada her koddaki değerleri ayırabiliriz. İlk aşama kodları her bir alt çizgiden bölecek.

who3 <- who2 %>% 
 separate(key, c("new", "type", "sexage"), sep = "_")
who3
#> # A tibble: 76,046 × 8
#>  country   iso2 iso3  year new  type sexage cases
#>  <chr>    <chr> <chr> <int> <chr> <chr> <chr> <int>
#> 1 Afghanistan AF  AFG  1997 new  sp  m014    0
#> 2 Afghanistan AF  AFG  1998 new  sp  m014   30
#> 3 Afghanistan AF  AFG  1999 new  sp  m014    8
#> 4 Afghanistan AF  AFG  2000 new  sp  m014   52
#> 5 Afghanistan AF  AFG  2001 new  sp  m014   129
#> 6 Afghanistan AF  AFG  2002 new  sp  m014   90
#> # … with 76,040 more rows

Ayrıca new sütununu sabit olduğu için bu veri grubundan çıkarabiliriz. Hazır sütun çıkarmaya başlamışken iso2 ve iso3’u de gereksiz oldukları için çıkarabiliriz.

who3 %>% 
 count(new)
#> # A tibble: 1 × 2
#>  new    n
#>  <chr> <int>
#> 1 new  76046
who4 <- who3 %>% 
 select(-new, -iso2, -iso3)

Sırada sexage’i sex ve age olarak ilk karakterden sonra bölmek geliyor:

who5 <- who4 %>% 
 separate(sexage, c("sex", "age"), sep = 1)
who5
#> # A tibble: 76,046 × 6
#>  country   year type sex  age  cases
#>  <chr>    <int> <chr> <chr> <chr> <int>
#> 1 Afghanistan 1997 sp  m   014    0
#> 2 Afghanistan 1998 sp  m   014   30
#> 3 Afghanistan 1999 sp  m   014    8
#> 4 Afghanistan 2000 sp  m   014   52
#> 5 Afghanistan 2001 sp  m   014   129
#> 6 Afghanistan 2002 sp  m   014   90
#> # … with 76,040 more rows

who veri grubu artık düzenli!

Size bu kodu her bir geçici sonucu yeni bir değişkene atayarak adım adım gösterdim. Genelde interaktif bir şekilde çalışırken böyle yapmak yerine aşama aşama karmaşık bir veri yolu kurarsınız.

who %>%
 gather(key, value, new_sp_m014:newrel_f65, na.rm = TRUE) %>% 
 mutate(key = stringr::str_replace(key, "newrel", "new_rel")) %>%
 separate(key, c("new", "var", "sexage")) %>% 
 select(-new, -iso2, -iso3) %>% 
 separate(sexage, c("sex", "age"), sep = 1)

12.6.1 Alıştırmalar

 1. Bu vaka analizinde doğru değerlere sahip olduğumuzu kontrol etmeyi kolaylaştırmak adına na.rm = TRUE olarak belirledim. Bu akla yatkın mıdır? Bu veri grubunda eksik değerlerin nasıl gösterildiğini düşünün. Gizli eksik değerler var mıdır? NA ve sıfır arasındaki fark nedir?

 2. mutate() adımını ihmal etseydiniz ne olurdu? (mutate(key = stringr::str_replace(key, "newrel", "new_rel")))

 3. iso2 ve iso3 ’ün country ile aynı olan gereksiz değişkenler olduklarını iddia ettim. Bu iddiayı doğrulayınız.

 4. Her bir ülke, yıl ve cinsiyet için toplam tüberküloz (TB) vakalarının sayısını hesaplayınız. Verinin bilgilendirici bir görselini yaratınız.

12.7 Düzensiz veri

Bir sonraki konuya geçmeden önce kısaca düzensiz veriden de bahsetmekte yarar var. Bu bölümde düzensiz veriye atıfta bulunurken alçaltıcı bir terim olan “darmadağın”ı kullanmıştım. Bu, durumu aşırı basitleştirmektir: düzenli olmayan ancak işe yarar ve sağlam zeminli birçok veri yapısı bulunmaktadır. Farklı veri yapılarını kullanmak için iki temel neden vardır:

 • Alternatif gösterimlerin performans ve boyut bakımından azımsanamayacak avantajları olabilir.

 • Özelleşmiş meslek dalları, verileri muhafaza etmek için düzenli verinin kurallarına aykırı olsa dahi kendilerine ait metotlar geliştirmiş olabilirler.

Bu iki nedenden dolayı tibble’dan veya veri çerçevesinden farklı bir şeye ihtiyacınız olabilir. Eğer veriniz gözlemlerden ve değişkenlerden oluşan bir dikdörtgenin içine doğal bir şekilde yerleşiyorsa, bence düzenli veri ilk seçeneğiniz olmalıdır. Ancak farklı yapılardaki verileri kullanmak için iyi nedenler olabilir ve dolayısıyla düzenli veri tek seçeneğiniz olmamalıdır.

Eğer düzensiz veri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Jeff Leek tarafından hazırlanmış bu düşünceli blog paylaşımını şiddetle tavsiye ederim: http://simplystatistics.org/2016/02/17/non-tidy-data/